United College Oracle Bones 聯合書院甲骨

Pages

鄧爾雅舊藏甲骨
鄧爾雅舊藏甲骨
李宗焜拓摹并題., "鄧爾雅(一八八四-一九五四)舊藏甲骨. 一九六九年五月鄧祖玄奉母葉多福女士之命以其父爾雅先生所藏甲骨慨贈香港中文大學聯合書院. 二〇一五年夏移藏大學圖書館", "乙未仲冬余應香港中文大學圖書館李露絲館長之邀為館藏甲骨之儲存與展示貢愚余以坐言不如起行遂為之董理重為類次並施拓摹携歸裱冊而還之且識數語以記因緣李宗焜於史語所", "Deng Erya (yi ba ba si - yi jiu wu si) jiu cang jia gu. Yi jiu liu jiu nian wu yue Deng Zuxuan feng mu Ye Duofu nü shi zhi ming yi qi fu Erya xian sheng suo cang jia gu kai zeng Xianggang Zhong wen da xue Lian he shu yuan. Er ling yi wu nian xia yi cang Da xue tu shu guan", "Yi wei zhong dong yu ying Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan Li Lusi guan zhang zhi yue wei guan cang jia gu zhi chu cun yu zhan shi gong yu yu yi zuo yan bu ru qi xing sui wei zhi dong li chong wei lei ci bing shi tuo mo xie gui biao ce er huan zhi qie shi shu yu yi ji yin yuan Li Zongkun yu Shi yu suo", In accordion binding., Li Zongkun tuo mo bing ti.
鄧爾雅舊藏甲骨
鄧爾雅舊藏甲骨
李宗焜編釋., Li Zongkun bian shi., Chapter 一、 --- 拓本與摹本 --- p.1, Chapter 二、 --- 綴合資料 --- p.14, Chapter 三、 --- 釋文 --- p.15, Chapter 四、 --- 相關著錄資料: NEW-UC --- p.17, Chapter 五、 --- 相關著錄資料: UC-NEW --- p.19, Chapter 六、 --- 簡明對照表: NEW-UC --- p.23, Chapter 七、 --- 簡明對照表: UC-NEW --- p.25
鄧爾雅舊藏甲骨新序號01正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號01正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 1 = 舊序號 UC 1 =《甲骨文合集》號 15948, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文(Graphical Display 圖像): http://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-197935Transcription 釋文(Text 文字):辛丑卜,殼貞:勿惟王 缶。    复綴合情況:第二例 A:合 15949(鐵205.2、京津2448)+ B:合 15948。A、B兩片應為一版之折,可以遙綴。參見:黃天樹。「甲骨綴合六例及其考釋」。《先秦史研究室》,2007 年 10 月 17 日,第二例。http://www.xianqin.org/xr_html/articles/jgzhh/584.html(2016 年 01 月 11 日), 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號02正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號02正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 2 = 舊序號 UC 2, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文:辛亥卜,殼:于來甲寅亡..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號03正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號03正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 3 = 舊序號 UC 25, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文:...貞王...夢不...河求(咎)..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號04正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號04正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 4 = 舊序號 UC 23, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文(Graphical Display 圖像): http://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-197935, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號05正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號05正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 5 = 舊序號 UC 26 =《甲骨文合集》號 25024, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文(Graphical Display 圖像): http://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-197935Transcription 釋文(Text 文字):不 鼄。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號06正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號06正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 6 = 舊序號 UC 34 =《甲骨文合集》號 22429, 甲骨年代:武丁(第一期)。, Transcription 釋文:丙辰卜...御, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號07正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號07正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 7 = 舊序號 UC 8(《甲骨文合集》號 26594)+ UC 無號碎骨。2015 年 11 月 30 日李宗焜綴合。, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:癸丑卜,☐貞:旬無﹝憂﹞。在七月。﹝癸﹞亥卜,出﹝貞﹞:旬無憂。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號08正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號08正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 8 = 舊序號 UC 9 =《甲骨文合集》號 26530, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:癸未卜,尹貞:旬無憂。在四月。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號09正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號09正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 9 = 舊序號 UC 17 =《甲骨文合集》號 26514, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:癸丑卜,☐貞:旬無﹝憂﹞。在二月。☐☐卜,行﹝貞﹞:旬無憂。﹝在﹞三月。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號10正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號10正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 10 = 舊序號 UC 37 =《甲骨文合集》號 26146, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:貞:無尤。無尤。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號11正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號11正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 11 = 舊序號 UC 42 =《甲骨文合集》號 23903, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:甲申卜,王。☐☐卜,王。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號12正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號12正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 12 = 舊序號 UC 44 =《甲骨文合集》號 24040, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:甲辰﹝卜﹞,王。﹝乙﹞巳卜,王。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號13正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號13正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 13 = 舊序號 UC 14 =《甲骨文合集》號 26285, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:乙丑卜,旅貞:今夕無憂。...貞:今夕...延..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號14正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號14正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 14 = 舊序號 UC 16 =《甲骨文合集》號 26300, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:庚寅﹝卜﹞,旅﹝貞:今﹞夕...月...。辛卯﹝卜,☐貞..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號15正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號15正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 15 = 舊序號 UC 38 =《甲骨文合集》號 26467, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:☐丑卜,﹝貞﹞:今夕﹝無﹞憂。貞:無尤。十二月。, 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號16正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號16正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 16 = 舊序號 UC 39 =《甲骨文合集》號 26450, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:庚﹝子卜﹞,貞:﹝今夕﹞無☐。辛丑卜,貞:今夕。☐☐卜,﹝貞﹞:今..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong
鄧爾雅舊藏甲骨新序號17正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號17正面
鄧爾雅舊藏甲骨新序號 17 = 舊序號 UC 35 =《甲骨文合集》號 25534, 甲骨年代:祖庚-----祖甲(第二期)。, 分類:卜旬、夕卜Transcription 釋文:丙﹝戌﹞...貞:王夕祼無☐。貞:無尤。...無..., 相片由香港中文大學文物館提供, Photo provided by Art Museum, Chinese University of Hong Kong

Pages